header
 • ตรวจสอบทะเบียนสมรส อย่าร้าง
 • ตรวจสอบบัตรประชาชน (รหัสประจำตัวประชาชน วันเกิด อายุ ที่อยู่ (ตามบัตร) กรุ๊ปเลือด
 • ตรวจสอบชื่อ-นามสกุลบุคคลในบ้านเดียวกัน
 • ตรวจสอบชื่อนามสกุล-บิดา มารดา
 • ตรวจสอบประกันสังคม
 • ตรวจสอบประวัติการศึกษา
 • ตรวจสอบหนังสือเดินทาง ทั้งคนไทยและ ต่างชาติ
 • ตรวจสอบประวัติทางอาญา
 • ตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้า-ออกต่างประเทศ สายการบินและเที่ยวบิน
 • พร้อมสถานที่ต้นทางและปลายทาง ทั้งคนไทยและ ต่างชาติ
 • ตรวจสอบภาพถ่ายผ่าน ตม (สนามบิน) ทั้งคนไทยและ ต่างชาติ
 • ตรวจสอบชื่อผู้ประกอบกิจการจากทะเบียนรถบรรทุก หรือรถขนาดใหญ่
 • ตรวจสอบหายานพาหนะในการครอบครอง หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์จากชื่อ-นามสกุล
 • ตรวจสอบผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง จากหมายเลขทะเบียนรถยนต์-จักรยานยนต์
 • ตรวจสอบหมายเลขผู้เสียภาษี กรณีมีการยื่นเสียภาษีเงินได้
 • ตรวจสอบชื่อบริษัทที่ทำงานจากชื่อ-นามสกุลหรือหมายเลขผู้เสียภาษี
 • กรณีการยื่นเสียภาาษีเงินได้
header
 • สืบติดตามพฤติกรรม บุคคลกรณีอื่นๆตามความประสงค์ สืบหาข้อเท็จจริงทั่วไป
 • สืบพฤติกรรมชู้สาว พฤติกรรมนอกใจ ของคนรัก คู่สมรส หรือบุคคลในการปกครอง
 • สืบพฤติกรรมบุคคลในองค์กรหรือหน่อยงาน ลูกหนี้ หรือบุคคลอื่นตามความประสงค์
 • สืบพฤติกรรมหรือหน่วยงานราชการ
 • ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ บันทึกเสียง บุคคล หรือ สถานที่ หรือ ยานพาหนะ
header
 • สืบทรัพย์-บังคับคดี
 • สืบจับบุคคล ตามหมายศาล
 • สืบข้อมูลธุรกิจ กรรมการ หุ้นส่วน จำนวนการถือหุ้นในบริษัท
 • สืบข้อมูล ยุทธวิธี ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งทางการค้า
 • สืบเบื้องหลัง ความน่าเชื่อถือของคุ่ค้าหรือผู้ร่วมทุน
 • สืบจับการละเมิดลิขสิทธิ์
 • สืบเพื่อดำเนินคดี ความผิดฐานฉ้อโกง
 • สืบหาข้อมูลหลักฐานการฝ่าฝืนกฏหมายการเลือกตั้ง
 • สืบหาพยานหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินคดี